İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER

         Süreler,içinde bir takip işleminin yapılması gereken zaman parçalarıdır. Süreler icra Hukukunda

çok önemli rol oynarlar. Zira bir zamana bağlanmamış herhangi bir işlem icra hukukunda hemen

hemen yok gibidir.

         Tıpkı Usul Hukukunda olduğu gibi süreler; ya kanun tarafından tayin edilmiş olan kanuni süreler,

ya da icra organları tarafından tayin edilen takdiri sürelerdir.

         Bu sürelerde eski hale getirme istenemez. Bu süreler kesilmez ve tatile uğramazlar. Takip

Hukuku sürelerinin hukuki mahiyeti çok çeşitlidir ve bu sebeple doğurdukları hükümler de

birbirlerinden çok farklı olabilecektir.

         Kanun bazı durumlarda İcra Hukuku süreleri yanında maddi hukukun süreleri mahiyetinde

hükümler de tanzim etmiştir. Bunlar da iki biçimde ortaya çıkmaktadır.

 A-Müruru zaman süresi olarak: Kanun bu hükümler hakkında özel hükümler koymamış

olduğu için bunlar hakkında Borçlar Kanunu'nun bütün hükümleri aynı uygulanır.

 Zarar Ve Ziyan Davasının Zamanaşımı:

MADDE :7: Zarar ve ziyan davası, mutazarrır olan tarafın zararı öğrendiği günden bir sene ve her

 halde zarar ve ziyanı mucip fiilin vukundan on sene geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

         Şu kadar ki zarar ve ziyan cezayı mucip bir fiilin neticesi olup ta ceza kanunları bu fiili daha

uzun bir müddetle zamanaşımına tabi tutmakta ise hukuk davasında da ceza zamanaşımı cari olur.

 B-Yasa bazı durumlarda, maddi hukuk taleplerinin dermayanını bir süre ile kayıtlamış da olabilir.      

Bu durumlarda maddi hak sürenin geçmesi ile “ ipso iura” ortadan kalkar.

Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları:

MADDE:72:.....................................................................................................................................

         Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı

tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi

hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.

 İtirazlı alacaklar hakkında dava: (Konkordatoda) :

MADDE :302: (Değişik: 6/6/1985 - 3222/36 md.)

         Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan alacaklılara,

dava açmak için,  konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde tefhim, aksi takdirde

 tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere on ( Değişik ibare: 17.07.2003-4949/81 md. İle "yedi"

ibaresi "on" olarak değiştirilmiştir.) günlük bir müddet tayin eder.

( Değişik 2. cümle: 12.12.2004-5092/6 md. ) Bu müddet içerisinde dava açmayanların

teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakları düşer.( Ek cümle: 17.07.2003-4949/81 md. )

İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilâma bağlı alacaklara ilişkin haklar saklıdır.

        Sürelerin hesaplanmasıyla ilgili olarak kanunda (İİK: İcara Ve İflas Kanunu )19.madde

düzenlenmiştir. Bu sebeple diğer kanunlarda sürelerin hesaplanmasına ilişkin olarak yer alan hükümler

burada uygulanmaz.

Başlaması Ve Bitmesi :

MADDE :19: (Değişik: 18/2/1965 - 538/12 md.) Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün

hesaba katılmaz. Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye

başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün

yoksa ayın son gününde biter.

        Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.

        Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır

Zamanaşımı :

MADDE :39: İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

        Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen

olan zamanaşımlarına tabidir.

MADDE :78:

(Değişik: 6/6/1985-3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir

sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya

alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline

kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

        İcra Ve iflas Kanunu'nda hak düşürücü süreler daha çoktur. Çünkü bu hukuk dalında her

takip işleminde borçlu ve alacaklıya bazı davranışlarda bulunması için belirli süreler verilmektedir.

 Süre içinde ilgili hareketsiz kalarak bu hakkı kullanılamaz duruma getirebilir. Bu nedenle bu hukuk

alanında bu süreler çok. önemlidir.

        İcra ve İflas Kanunu'ndaki hak düşürücü süreler şunlardır:

Şikayet Ve Şartlar :

MADDE :16: (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar

müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhlif

olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı tetkik merciine şikayet olunabilir.

Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

        Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her

zaman şikayet olunabilir

İcranın Geri Bırakılması :

MADDE :33: (Değişik: 18/2/1965 - 538/17 md.) İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde

dilekçe ile icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği

itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre tasdik

edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle

 tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İlamın Zamanaşımına Uğradığı İddiası :

MADDE:33a :Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra,

zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir.

Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İtiraz :Şekli ve Süresi :

MADDE :62: (Değişik: 18/2/1965 - 538/33 md.) İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme

emrinin tebliği  tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine

bildirmeye mecburdur. ( Değişik cümle: 17.07.2003-4949/13 md. ) İtiraz, takibi yapan icra

dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte

alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

( Değişik 2. fıkra : 17.07.2003-4949/13 md. ) Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye göre alacaklının

yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir

Gecikmiş İtiraz :.

MADDE :65: (Değişik: 1985 - 538/35 md.) Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti

içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

       Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde,mazeretini gösterir delillerle birlikte

itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakip fıkra için yapılacak duruşmaya taalluk

eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.

İtirazın İptali (Mahkemeye Başvurmak Suretiyle ) :

MADDE :67: ( Değişik: 18.02.1965-538/37 md )( Değişik 1. fıkra: 17.07.2003-4949/15 md )

Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye

başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Suretiyle :

MADDE :68: (Değişik: 18/2/1965 - 538/38 md.) (Değişik 1. fıkra: 17.07.2003-4949/16 md. )

Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren

bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri

bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde

itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden

 ilâmsız takip yapılamaz.

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı:

MADDE :75: - (Değişik : 06.06.1985 - 3222/8 md.) İtirazının iptaline veya kat'i veya muvakkat

surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde

yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.

       İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.

Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında :

MADDE:89:.....................................................................................................................................

       (Kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü şahıs).....

       Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin

tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya

malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya

emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine

tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

       ( Değişik: 3. fıkra: 17.07.2003-4949/22 md. ) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine

tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve

kendisine gönderilen haciz hbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya

borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü

şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen

sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra

dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye

süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde

sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine

ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması,

aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir.

Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer

mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten

itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri

 icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde

106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu

olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs

açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı

olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit

davaları maktu harca tabidir.

 Borçlunun Zilyetliği :

MADDE :96: (Değişik: 18/2/1965 - 538/53 md.)

       İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere

alacaklı ve orçluya üç günlük mühlet verir. Sükutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar.

       Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde

istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder.

      Üçüncü şahsın istihkak iddiası :

MADDE :97: 

       Takibin devamına dair verilen icra mahkemesi kararı kesindir.

       Üçüncü şahıs, merci kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciinde

istihkak davası açmaya mecburdur. Bu müddet zarfında dava edilmediği takdirde üçüncü şahıs

alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır.

       Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak:

MADDE :101: ....................................................................................................................................

       İcra dairesi iştirak taleplerini borçlu ve alacaklılara bildirir. Onlara, itiraz etmeleri için yedi günlük

bir mühlet verir. İtiraz halinde iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze iştiraki muvakkaten kabul

olunur ve yedi gün içinde dava  açması lüzumu bildirilir. Bu süre içinde dava açmazsa iştirak

hakkı düşer. Açılacak davaya basit yargılama usulüne göre bakılır.

             

 Satış Talebi İçin Müddetler:

 MADDE:106: Alacaklı haczolunun mal menkul ise hacizden nihayet bir sene ve gayrimenkul ise

nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.

       Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir.

Sıra Cetveline İtiraz :

MADDE:106: Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal

mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel mündericatına itiraz edebilir.

       Dava basit muhakeme usulüyle görülür.

       İtiraz alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet yoluyla tetkik

merciine arz olunur.

Borç Ödemede Aciz Vesikası:

MADDE:143:  

       Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene içinde takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme

emri tebliğine lüzum yoktur.

Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesinde Ödeme Emri :

MADDE:146:  Takip talebi üzerine, icra dairesi, keyfiyeti merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı
sahibine bir ihbarname ile bildirir ve borçlu ile rehin maliki üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun
olmak üzere birer ödeme emri gönderir:
        1-Ödeme müddeti onbeş gündür.
        2-Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse
rehnin satılacağı bildirilir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi (İcra Emri ):

 MADDE:149: İcra memuru, ibraz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva

ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıs tarafından

rehnedilmiş veya gayrimenkulün mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara birer icra emri gönderir.

       Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve tetkik

merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse, alacaklının gayrimenkulün satışını

isteyebileceği bildirilir.

Ödeme Emri:

MADDE:149b: 149 uncu maddede yazılı haller dışındaki muaccel alacaklar için icra memuru,

borçluya ve varsa  gayrimenkul sahibi üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere 60 ıncı

maddeye göre birer ödeme gönderir.

        1. Ödeme müddeti otuz gündür.

        2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse

alacaklının gayrimenkulün satışını isteyebileceği bildirilir.

Paraya Çevirme Müddeti :

MADDE:150e: Alacaklı, menkul rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet

bir sene içinde, gayrimenkul rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene içinde isteyebilir.

        Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler

içinde yenilenmezse takip düşer.

İflas Yoluyla Adi Takip: Ödeme Emri ve Mündericatı.

MADDE:155:  Borçlu iflas yoliyle takibe tabi şahıslardan olup da alacaklı isterse ödeme emrine

yedi gün içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflas talebinde

bulunabileceği ve borçlunun gerek borcu olmadığına ve gerek kendisinin iflasa tabi kimselerden

bulunmadığına dair itirazı varsa bu müddet içinde istida ile icra dairesine bildirmesi lüzumu ve

konkordato teklif edebileceği ilave olunur.

İflas Talebi ve Müddeti :

MADDE:156: ...............................................................................................................................

        İflas istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene sonra düşer.

Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi :

MADDE:157: İflas talebini geri alan alacaklı bir ay geçmedikçe bu talebini yenileyemez.

Yargılama Usulü :

MADDE:158: Alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde l66 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle

ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya

itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.

        Mahkeme, icra dosyasını celbeder ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek

 iflas talebini gerek itiraz ve defileri umumi hükümler dairesinde tetkik ve intac eder. Şu kadar ki,

borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme

yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme

veznesine depo edilmesini borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline,

dava vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde

yapılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflasına karar verilir.

Temyize Müracaat:

MADDE:164: Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna baş-

vurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

İflas Yolu ile Takip, Ödeme Emri :

MADDE:171: İcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse

borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir.

   Ödeme emrine şunlar yazılır:
       1-Takip talebindeki kayıtlar,
       2-Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödenmesi ihtarı,
       3-Kambiyo senedine ve borca dair her türlü itiraz ve şikayetlerini sebepleriyle birlikte diğer tarafa
tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile beşgün içinde icra dairesine bildirmesi ihtarı,
       4-. Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikayet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret
mahkemesinden borçlunun iflasını talep edebileceği ihtarı.

İflas Yolu İle Takipte Ödeme Emrine İtiraz ve Şikayet :

MADDE:172: Ödeme emrine itiraz veya şikayet etmek isteyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden

itibaren eş gün içinde her türlü itiraz veya şikayetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek

nüshadan bir azla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal

alacaklıya tebliğ olunur.

İtiraz ve Şikayet Olunmaması :

MADDE:173: Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikayette de bulunmazsa,alacaklı,

bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar

verilmesini isteyebilir.

        İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin

ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası

gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.

        Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda borcun

ödenmediği, itiraz ve şikayette de bulunmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve icra masrafları

ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini 158 inci madde

uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflasına karar verilir. Şu kadar ki, borçlu

ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmi bir belge ibraz

ederse iflas yolu ile takip talebi ve iflas davası düşer.

Borçlunu Müracatiyle İflas :

MADDE:178: İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden

iflasını isteyebilir.

        İflas talebi l66 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. Alacaklılar iflas talebinin

ilanından itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini,

hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek

mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.

Tasfiye Tatili:

MADDE:217: Masaya ait hiç bir mal bulunmazsa iflas dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve

ilan eder. Bu ilanda alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikına

devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı yazılır.

Kararlar Aleyhine Müracaat:

MADDE:225: Alacaklılar toplanmasının kararlarından dolayı her alacaklı tarafından yedi gün

içinde tetkik merciine şikayet olunabilir. Merci iflas Dairesinin mütalaasını aldıktan ve icabında

şikayet edeni ve dinlenmelerini isteyen alacaklıları da dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir.

Sıra Cetveline İtiraz ve Neticeleri :

MADDE:235 : Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren onbeş gün içinde iflasa karar

verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü

fıkrası hükmü mahfuzdur.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz :

MADDE:265: Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin

yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının

kendisine tebliği tarihinden tibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

 

İhtiyati Hacizde İflas Yolu İle Takip :

MADDE:267: Alacaklı, iflasa tabi borçlusu aleyhine 264 üncü maddenin, birinci fıkrası gereğince

 iflas yolu ile takipte bulunmuş veya iflas yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını

ihtiyaten haczettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

        Borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ

tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasıyla

beraber borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

        Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ

tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasına karar

verilmesini istemeye mecburdur.

Adi Kira ve Hasılat Kiraları için Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti :

MADDE:269:

        Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra

dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki

imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse,akdi kabul etmiş sayılır.

        İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını

istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoluyla takip yapamaz.

        Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe

 müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.

Mukavele ile Kiralanan Gayrimenkulün Tahliyesi :

MADDE:272: Mukavelename ile kiralanan bir gayrimenkulün müddeti bittikten bir ay içinde

mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

        Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle gayrimenkulün onbeş gün içinde

tahliye ve teslimini emreder.

        Tahliye emrinde:

        Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve ikametgahları ve mukavele

tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye mü-

racaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

Tahliye ve Teslim, Müddet ve Şekli :

MADDE:274: İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün

içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.

        Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

Hak Düşürücü Müddet :

MADDE:284: (Bağışlama)İptal davası hakkı, batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren beş sene

geçmekle düşer.

Mühlet :

MADDE:287:  Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilân edilir.

Konkordato talebinin ilânından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato mühleti

verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciinden konkordato talebinin

reddini isteyebilir.

        Talep uygun görülürse tetkik mercii borçluya en fazla üç aylık bir mühlet verir ve aynı zamanda

gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin eder. Birden

fazla komiser tayin edilmesi hâlinde tetkik mercii bu kişilerin görev ve yetki alanlarını belirler.

        İşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da dinlendikten

sonra en fazla iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

Temyize Müracaat :

MADDE:299: Konkordato hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde

borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi

kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz

incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Konkordatonun Reddinden Sonra İflas ve İhtiyati Haciz :

MADDE:301: Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, borçlu iflasa tâbi kişilerden

olmasa bile, alacaklılardan birinin 300 üncü maddeye göre yapılacak ilândan itibaren on gün içinde

 vuku bulacak talebi üzerine  borçlunun derhâl iflasına karar verilir.

İtirazlı Alacaklar Hakkında Dava :

MADDE:302: Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış

olan alacaklılara, dava açmak için, konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde

tefhim, aksi takdirde tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere on

( Değişik ibare: 17.07.2003-4949/81 md. İle "yedi" ibaresi "on" olarak değiştirilmiştir.) günlük

bir müddet tayin eder. ( Değişik 2. cümle: 12.12.2004-5092/6 md. ) Bu müddet içerisinde

dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakları düşer.

( Ek cümle: 17.07.2003-4949/81 md. ) İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilâma

bağlı alacaklara ilişkin haklar saklıdır.

Konkordatonun Alacaklılardan Birinin Müracaatı ile Onun Hakkında Feshi :

MADDE:307: Kendisine karşı konkordato şartları ifa edilmeyen her alacaklı konkordato mucibince

iktisap etmiş olduğu yeni hakları muhafaza etmekle beraber konkordatoyu tasdik eden mahkemeye

müracaatla kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

        Feshi talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde temyizi kabildir.

Temyize Müracaat :

 MADDE:320: Değişik 2. fıkra : 02.03.2005-5311/19 md. ile )Fesih talebi üzerine verilecek

hükmün tebliğinden  itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi

kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

        ( Değişik madde ve başlığı : 02.03.2005-5311/20 md. ile ) Karar hakkında tebliğ tarihinden

itibaren on gün içinde borçlu ile alacaklılardan her biri istinaf yoluna başvurabilir.

        İcra mahkemesi tarafından verilmiş olan fevkalâde mühletin hükmü, bölge adliye

mahkemesinin kesin kararına kadar geçerlidir.

Şikayet Süresi :

MADDE:347: Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren

üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Temyiz :

MADDE:353: ( Değişik madde ve başlığı : 31.05.2005-5358/21 md. ile ) İcra mahkemesinin

bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ

tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.

İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

 

        İcra ve İflas Hukukunda koruyucu ve düzenleyici süreler de vardır. Bunlar alt ve üst sınırları

kanun tarafından belirtilmiş olup yetkili icra organı tarafından belirlenen sürelerdir. Bu süreler

genellikle bir icra organının bir takip muamelesini yapacağı süreyi veya borçlu ve alacaklının bir

davranışı ne zaman göstermesi gerektiğini belirler. Bu süreler düzenleyici sürelerdir.

Bu süreler içinde alacaklı veya borçludan bir işlem yapması veya bir hakkını kullanması istenmektedir.

        Bazı süreler ise bir takip muamelesinin en erken ne zaman veya en geç ne zaman yapılacağını

belirtir. Bunlar da koruyucu süreler olarak adlandırılmaktadır.

Yargılama Usulleri :

 MADDE:18: Tetkik merciine arz edilen hususlarda basit yargılama usulü uygulanır.

        Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi tetkik merciine ifade zapt ettirmek

suretiyle de olur.

        Aksine hüküm bulunmayan hâllerde tetkik mercii, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin

açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını

uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken

kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde tetkik mercii, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç

on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek

üzere ertelenebilir.

Menkul Teslimi :

MADDE:24: Bir menkulün teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra

emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.

            

Çocuk Teslimi :

MADDE:25: Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede

yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder.

 Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

Gayrimenkul Tahliye ve Teslimi :

MADDE:26: Bir gayrimenkul veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan ilam icra dairesine

verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya

yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.

Gayrimenkul Hakkındaki Hükümden Sonra Yedin Tebeddülü :

MADDE:29: Hükmün tapu veya gemi sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra mu-

amelelerine  tesiri olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur.

        Şu kadar ki, o yer veya gemide bulunan üçüncü şahıs bu malı borçludan teslim almış olmayıp onu

doğrudan doğruya işgal etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu veya gemi sicili kaydı gösterirse

mahkemeye müracaatla dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde

dava açılırsa icra geri bırakılır.

İrtifak Haklariyle Gemi Üzerindeki İntifa Haklarına Mütedair İlamlar :

MADDE:31: Bir irtifak hakkının veya gemi siciline kayıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının

kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru

24 üncü maddede yazılı şekilde 7 günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilamın

hükmü zorla icra olunur.

Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası :

İcra Emri ve Muhtevası :

MADDE:32: Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru

borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin

cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez

veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik merciinden veya temyiz yahut

( Ek ibare : 02.03.2005-5311/3 md. ile 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girer.)

"istinaf veya temyiz yahut" iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına

dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince

mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya

( Değişik ibare: 17.07.2003/4949/10 md. İle "hapis ile tazyik olunacağı ve" ibaresi "hapis ile tazyik

olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya" şeklinde değiştirilmiştir. ) hakikata muhalif beyanda

bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

Ticareti Terk Edenler :

MADDE:44: Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline

bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında

bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı

gazete'de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur.

İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.

      Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.

      Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil

malları üzerinde tasarruf edemez.

      Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Enstitüsüne bildirir.

Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet

ayrıca Türkiye Bankalar Birliğine de bildirilir.

Ödeme Emri ve Muhtevası :

MADDE:60: Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar.

             Emir :

            1-

            2-Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise

teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,       

3- Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu

cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı,

4-

5-

Ödeme Emrinin Tebliği :

MADDE:61: Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir.

Hacze Başlama Müddeti :

MADDE:79: İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

           

Yetişmemiş Mahsullerin Haczi :

MADDE:84: Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından en çok iki ay

evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri

haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup icranın devamına mani olmaz.

Üçüncü Şahsın Zilyetliği :

MADDE:99: Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp ta üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia

eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra memuru o şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat

için alacaklıya yedi gün mühlet verir. Bu mühlet içinde merci hakimliğine dava ikame edilmezse

üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır.

Menkullerin Satış Müddeti :

MADDE:112: Menkul mallar satış talebinden nihayet bir ay içinde satılır.

           Yetişmemiş mahsuller, borçlunun muvafakati olmadıkça satılamaz

İkinci Artırma :

MADDE:116: İkinci artırma, ilk artırmayı izleyen beşinci gün yapılır. Beşinci günün resmî tatil

gününe rastlaması hâlinde ikinci artırma resmî tatili izleyen ilk iş günü yapılır. Bu hâlde de

114 üncü madde hükmü uygulanır.

Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti :

MADDE:118: Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek

üzere bir mühlet verebilir

Gayrimenkullerin satış Müddeti :

MADDE:123: Gayrimenkuller, satış talebinden nihayet iki ay içinde icra dairesi tarafından açık

artırma ile satılır.

Şartnamenin Açık Bulundurulması :

MADDE:124:

           Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin

görmesi için açık bulundurulur.

Artırmanın İlanı ve İlgililere İhtar :

MADDE:126: Artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. İlan edilen metnin esasa müessir

olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, satış tarihi değiştirilmeksizin hata

ilanen düzeltilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez. Ancak satış tarihi ile ilan tarihi

arasında yedi günden az zaman kalmış ise bu takdirde satışın daha önce ilan edilen günden

en az yedi gün sonrası için tespit edilen günlerde yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir.

İhalenin Neticesi Ve Feshi :

MADDE:134: İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil

olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle

ihaleye iştirak edenler ( Ek ibare: 17.07.2003-4949/38 md. İle "iştirak edenler" ibaresinden

sonra gelmek üzere "yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla" ibaresi eklenmiştir. )

 yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla tetkik merciinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren

yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki

yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine tetkik

mercii talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden

kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davacıyı feshi istenilen ihale

bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. ( Ek cümle: 17.07.2003-4949/38 md. )

Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi   hâlinde para cezasına hükmolunamaz.

Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma :

MADDE:135: Gayrimenkul alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için

(134) üncü  maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

Değişik 6/6/1985-3222/17 md.) Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte

yapıldığı resmi  bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte

ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir.

Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp gayrimenkul alıcıya teslim olunur.

İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina :

MADDE:153: İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla

alacaklısının gaip ve ikametgahının meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten

imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği

çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. 

Devam Müddeti :

MADDE:163: Takipte bulunan bütün alacaklılar razı olurlarsa yapılan defter iflas memuru

tarafından iptal olunur.

           Defterin hükmü mahkemece temdit edilmemişse yapıldığı tarihten dört ay sonra kendiliğinden

ortadan kalkar.

Haciz Yolu ile Takipte Ödeme Emri :

MADDE:168: İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse,

borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır:

            1- 

2- Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödenmesi ihtarı,

3- Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde

şikayet etmesi lüzumu.      

4- Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu

beş gün içinde açıkça bir  dilekçe ile tetkik merciine bildirmesi

İtirazın İncelenmesi :

MADDE:169: Tetkik mercii hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde

duruşmaya çağırır.

             Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde merci önünde duruşma talep ederek makbuz

altındaki imzanın  kendisine ait olmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir.

Hukuk Davalarının Tatili :

MADDE:194: Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları

durur ve ancak  alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir.

           Dava durduğu müddetçe zamanaşımı ve hakkı düşüren müddetler işlemez.

(Masanın Teşkili) Defter Tanzimi :

MADDE:208: İflasın açılması kendisine tebliğ olunur olunmaz iflas dairesi müflisin mallarının

defterini tutmaya başlar ve muhafazaları için lazım gelen tedbirleri alır.

           Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar hakkında bu muamele ora iflas dairesi vesayetiyle yapılır.

           İflas dairesi iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç üç ay içinde tasfiyenin adi

veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır

Basit Tasfiye :

MADDE:218: İflas dairesince defteri tutulan mallar bedelinin tasfiye masraflarını koruyamayacağı

anlaşılırsa basit tasfiye usulü tatbik olunur.

           Bu takdirde iflas dairesi, alacaklıları yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin

edilecek müddet içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeye ilanla davet eder. Bu müddet içinde

alacaklılardan biri masrafları peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebilir.

Adi Tasfiye ve İflasın Açılması :

MADDE:219: Tasfiye adi şekilde yapılacak ise, iflas dairesi 208 inci maddeye göre vereceği

karar tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde keyfiyeti 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki

usulle ilan eder. Bu maddedeki sürelerin  hesabında son ilan tarihi esas alınır.

İlanda :

           1- 

           2 - Alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını ve istihkaklarını ilandan bir ay

içinde kaydettirmeleri ve delillerinin (senetler ve defterler hulasaları v.s.) asıl veya musaddak suretlerini

tevdi eylemeleri, (pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için

müddet uzatılabilir.)

           3-                 

           4-            

           5 - İlandan nihayet on gün içinde toplanmak üzere alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri ve müflis

ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulunmaya

hakları olduğu yazılır.

Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet :

MADDE:220: Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldikte miras hükümleri mucibince evvelce

alacaklılar davet edilmiş ise yukarıdaki maddeye göre kayıt müddeti on güne indirilir. Evvelce

alacaklarını kayıt ettirenler için yeniden müracaata lüzum yoktur.

Alacaklılar sıra Cetvelinin Müddeti ve Şekli :

MADDE:232: Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin

seçilmesinden  itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi tarafından 206 ve 207 nci maddelerde yazılı

hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflas dairesine bırakılır. Zorunlu

hallerde üç ayın hitamından önce iflas idaresinin tetkik merciine başvurması halinde merci bir defaya

mahsus olmak üzere bu süreyi en çok üç ay daha uzatabilir. Süre içinde sıra cetvelinin verilmemesi

halinde iflas dairesinin durumu mercie intikal ettirmesi üzerine iflas idaresi üyelerinin vazifesine son

verilir ve sebketmiş hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmeyeceği gibi bir daha aynı

iflas idaresinde görev alamazlar.

İkinci Alacaklılar Toplantısı :

MADDE:237: İflas idaresi, alacakların tespit işini yaptıktan sonra, 232 nci maddedeki sürenin bitiminde

alacakları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen alacaklılar ile sıra cetveline kayıt davası açmış

alacaklılardan 235 inci maddeye göre katılmalarına karar verilmiş olanları da ikinci toplantıya ilanla

davet eder.

           İlan, en az yirmi gün evvel yapılır ve ilanın birer nüshası alacaklılara gönderilir.

Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması :

MADDE:249 :  Pay cetveli ve son hesap iflas dairesine bırakılır ve orada on gün kalır.

İflas idaresince bırakılma keyfiyeti ve payının miktarı her alacaklıya bildirilir.

Zabıt Tutma ve Haciz Tutanağının Tebliği :

MADDE:262: Haczi icra eden memur bir tutanak düzenler. Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri

gösterilir ve derhal icra dairesine verilir.

           İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmayan

alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.

Kiralanan Gayrimenkulde Üçüncü Şahıs Bulunursa :

MADDE:276: Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan

mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu

beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahliyeyi

tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir.

           Merci, tarafları dinleyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün

içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat

edilirse, davanın neticesine göre  hareket olunur. 36 ncı madde hükümleri burada da uygulanır.

Dava etmeyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.

Alacaklıların Bildirilmesi :

MADDE:292: Alacaklılar, komiser tarafından ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını

bildirmeye mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilânla davet olunur. Ayrıca, ilânın birer

sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, hilafına hareket eden alacaklıların

bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.

           Aynı ilânda komiser; yukarıdaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere,

konkordato teklifini müzakere etmek için alacaklıları muayyen bir gün ve saatte toplanmaya

davet eder ve toplantıdan önceki on gün içinde belgeleri inceleyebileceklerini bildirir.

Alacaklının Toplanması :

MADDE:294:Komiser alacaklılar toplanmasına reislik eder ve borçlunun vaziyeti hakkında bir

rapor verir.

           Borçlu lazım gelen malümatı vermek üzere toplanmada hazır bulunmaya mecburdur.

           Müzakere neticesinde tutulan konkordato zaptı derhal imza olunur. İmzayı mütaakıp on gün

içinde vukua gelen iltihaklar kabul olunur.

Yargıtay Kararları :

 MADDE:366: İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yapılır ve

onbeş gün içinde karara bağlanır.